อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

นายอรุณศักดิ์ ประชายกา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นายนิคม ทามาตย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นายสายรุ้ง มาแก้ว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางรักษิฎาร์ ครุทานัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสีทองหลาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เขียนโดย Super User

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน

๒. เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์

๓. เพื่อให้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)