อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

นักบริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 972

นักบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางรักษิฏาคมครุฑทานังตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรักษิฎาร์   ครุทานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุวดีทิพศรีราชันตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุวดี    ทิพศรีราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

083-1474853

นางสาวเอมอรสุขอาษาหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเอมอร   สุขอาษา
หัวหน้าสำนักปลัด

094-7955691

นางวิมลรัตน์มรกตผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิมลรัตน์    มรกต
ผู้อำนวยการกองคลัง

092-6589923

นายทรงเกยรศรศรัณย์ชาการ
นายทรงเกียรติ   ศรีราช
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

พเดน

นายประวัน  ราชบุรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุขุมาลย์ปะจิตตังโขงผู้ช่วยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุขุมาลย์  ปะจิตตังโข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

097-3389823

นางสุวดีทิพศรีราชันตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุวดี     ทิพศรีราช

ผู้อำนวยการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

083-1474853

 

Comments powered by CComment

หมวด: