อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

สำนักปลัด

เขียนโดย Super User
ฮิต: 765

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางสาวเอมอรสุขอาษาหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเอมอรสุขอาษา
หัวหน้าสำนักปลัด

TIR

นายเสถียรสอนแสง
นิติกรชำนาญการ

นางสรางค ปะเภโส นกทรยากรบคคล

นางสุรางค์ ปะเภตราโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวทยา แกวสขาว นกจดการงานทวไป

นายวิทยา  แก้วสีขาว

นักการจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกนกพิชญ์แก้วสังข์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกนกพิชญ์แก้วสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

จ่าเอกชินวุ ธ ปะมาคะเตตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาทุกข์ภัยงาน

จ่าเอกชินวุ ธ ปะมาคะเต็ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาทุกข์ภัยงาน

นางสุพรรณีโคตรสีเขียวตำแห่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุพรรณีโคตรสีเขียว
เจ้าพ่อธุรการปฏิบัติงาน

นายนิคมจำปาโอ้กตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนิคมจำปาโอ้ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเผด็จมรกตตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

นายเผด็จมรกต
พนักงานขับรถยนต์

 นางสายประชายกาตำแหน่งคนงาน

นางสายประชายกา
คนงาน
 
 
 
หมวด: