อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

สำนักปลัด

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1337

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางสาวเอมอรสุขอาษาหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเอมอร  สุขอาษา
หัวหน้าสำนักปลัด

TIR

นายเสถียร  สอนแสง
นิติกรชำนาญการ

นางสรางค ปะเภโส นกทรยากรบคคล

นางสุรางค์   ปะเภโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวทยา แกวสขาว นกจดการงานทวไป

นายวิทยา  แก้วสีขาว

นักการจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วเคราะห

นางสาวลักษณียา  เทียงดาห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

จ่าเอกชินวุ ธ ปะมาคะเตตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาทุกข์ภัยงาน

จ่าเอกชินวุธ  ปะมาคะเต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสุพรรณีโคตรสีเขียวตำแห่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุพรรณีโคตรสีเขียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนิคมจำปาโอ้กตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนิคม  จำปาโอ้ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเผด็จมรกตตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

นายเผด็จ   มรกต
พนักงานขับรถยนต์

 นางสายประชายกาตำแหน่งคนงาน

นางสาย   ประชายกา
คนงาน
 
 
 

Comments powered by CComment

หมวด: