อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 656

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลางผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวปิยะนันท์ โทรเลข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปิยะนันท์ โทรเลข 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางทิพาภรณ์ ประชายกา ตำแหน่ง ครู
นางทิพาภรณ์ ประชายกา

ครู

นางวรรณภา ปะชายะกา ตำแหน่ง ครู
นางวรรณภา ปะชายะกา

ครู

นางไกรสร ไชยปัญหา ตำแหน่ง ครู
นางไกรสร ไชยปัญหา

ครู

นางงามเนตร แก้วสังข์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
นางงามเนตร แก้วสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ทามาตย์ ตำแหน่ง ผู็ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ทามาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
หมวด: