อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 665

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา

    “ตำบลน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดี กินดี”

 

ยุทธศาสตร์

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Comments powered by CComment