อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1002

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
************************************************

๑.ด้านกายภาพ

   ตำบลโคกสีทองหลาง เป็นตำบลที่ตั้งใหม่เป็นลำดับที่ ๑๕ ของอำเภอวาปีปทุม แยกมาจากตำบลดงใหญ่  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีพื้นที่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยทางทิศเหนือเป็นพื้นที่ดอน แล้วลาดต่ำไปทางทิศตะวันตก และลงมาตามแนวกลางของพื้นที่ตำบล ทำให้ตรงกลางนั้นเป็นที่ราบลุ่ม แล้วค่อย ๆ สูงขึ้นเป็นที่ดอนและเป็นพื้นที่ป่า คือ ป่าโคกใหญ่  คนในตำบลโคกสีทองหลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีภาษาประจำท้องถิ่นเป็นภาษาไทยอีสาน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหารและจำหน่าย   เช่น วัว ควาย สุกร เป็ด ไก่  ประกอบอาชีพ มีอาชีพรองลงมาจากการทำนาก็มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง มันเทศ พืชผักอื่น ๆ และมีการอาชีพสานจ่อ ที่ใช้สำหรับเลี้ยงไหม เป็นอาชีพเสริม โดยมีการพัฒนาอาชีพจากการเกษตรมาตามลำดับ 

 ๑.๑ ที่ตั้ง

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง ตั้งออยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอวาปีปทุม โดยมีระยะห่างจากอำเภอวาปีปทุม ๖  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
ทิศตะวันออก       มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
ทิศใต้                 มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ทิศตะวันตก         มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง พื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ราบและราบลุ่มโดยทางทิศเหนือเป็นพื้นที่ดอนแล้วลาดต่ำไปทางทิศตะวันตกและลงมาตามแนวกลางของพื้นที่ตำบลทำให้ตรงกลางนั้นเป็นที่ราบลุ่มแล้วค่อย ๆ สูงขึ้นเป็นที่ดอนและเป็นพื้นที่ป่า คือ ป่าโคกใหญ่

 .๓  ลักษณะภูมิอากาศ
   ตำบลโคกสีทองหลาง  เป็นตำบลที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่ เดือน   มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์

 ๑.๔ ลักษณะของดิน
    ส่วนมาก เป็นดินที่ลุ่ม  หรือที่เรียกกันว่า ดินนา คือ ดินที่เกิดในบริเวณพื้นที่ต่ำ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนา และมักมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

ลำห้วย       ๔    แห่ง  ( ลำห้วยวังแสง ,ลำห้วยฝาย,ลำห้วยกุดใต้,ลำห้วยป่ายูง)
หนองน้ำ   ๑๐    แห่ง  ( หนองโน,หนองโสกขาด, หนองบ่อแต้,หนองอีง่อง, หนองโพด, หนองรวมทิศเหนือ ,หนองเหลือม,หนองสิม, หนองหมากหม้อ, หนองฝาย         ใหญ่)  ปัจจุบันแหล่งน้ำมีปัญหาตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ทำให้น้ำใช้เพื่อการบริโภค – อุปโภค ไม่เพียงพอ

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
   มีป่าชุมชนโคกใหญ่ เป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม่รกทึบ มีไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก พันธุ์ไม้จะผลัดใบในฤดูแล้ง

 

๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

.๑ เขตการปกครอง
   จำนวนหมู่บ้านมี  ๑๑  หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน ดังนี้

    หมู่ที่  ๑  บ้านทองหลาง             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายน้อย  ประมาคะเต
    หมู่ที่  ๒  บ้านทองหลาง             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายเสรีย์  ยางแดง
    หมู่ที่  ๓  บ้านทองหลาง             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายประทีป  แผงบุดดา
    หมู่ที่  ๔  บ้านโคกสี                   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายกุลชาติ  มาตย์แท่น
    หมู่ที่  ๕  บ้านโคกสี                   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสมบัติ  โยธะมาตย์
    หมู่ที่  ๖  บ้านบูรพาพัฒนา          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายเด่นศักดิ์ บุญสงค์
    หมู่ที่  ๗  บ้านโคกแปะ               ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายพิบูลย์  ยางสา
    หมู่ที่  ๘  บ้านหนองเหลือม         ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสุรัต  เฮียงเหี่ย
    หมู่ที่  ๙  บ้านศรีเจริญ                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายหนูไก   ประการะสังข์
    หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสี                    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางเข็มทอง มาแก้ว ( กำนันตำบลโคกสีทองหลาง )
    หมู่ที่ ๑๑  บ้านมิตรภาพพัฒนา     ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายฐิติวัลย์  ประมาคะเต

๒.๒ การเลือกตั้ง
   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. โคกสีทองหลางปี ๒๕๕๖   จำนวน ๓,๔๖๑   คน
   มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน  ๓,๐๕๗  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๓๓
       ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๕๘๐ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๕๑๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๗
       ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๓๔๕ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน ๓๐๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๕
       ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๔๗๙ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๔๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๗
       ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๓๐๐ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๒๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓
       ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๙๔ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๑๖๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๗
       ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๓๖๑ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๓๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๓
       ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๒๗๓ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๒๔๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๑
       ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๒๕๐ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๒๓๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐
       ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๓๖๘ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๓๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐
       ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๙๐ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๑๖๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๗
       ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๒๑ คน ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๑๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑
   นายก อบต. ผู้มีสิทธิ จำนวน ๓,๔๖๑ คน  ผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  ๓,๐๕๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓
       บัตรดี (นายกอบต.)    ๒,๙๕๔ ใบ   คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓
       บัตรดี (สมาชิกอบต.)  ๓,๐๑๐ ใบ    คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๖
       บัตรเสีย(นายกอบต.)      ๙๕ ใบ   คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑
       บัตรเสีย(สมาชิกอบต.)   ๔๑ ใบ    คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔
       บัตรไม่ลงคะแนน  ๖  ใบ   คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐
  (ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖ )

๓. ประชากร        

.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากร ข้อมูล เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )
มีครัวเรือนทั้งหมด ๑,๑๔๖   ครัวเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น   ๔,๕๐๕  คน  แยกเป็น

ชาย         ๒,๒๕๓       คน
หญิง       ๒,๒๕๒        คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย    ๑๗๙  คน/ ตร. กม.

.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 ลำดับที่  ช่วงอายุ      ประชากร
ชาย   หญิง  รวม
 ๑  ๑-๑๐  ๒๑๖  ๑๙๐  ๔๐๖
 ๒  ๑๑-๒๐  ๒๙๓  ๒๓๑  ๕๒๔
๒๑-๒๙ ๓๒๘ ๓๑๙ ๖๔๗
๓๐-๓๙ ๓๒๑ ๓๑๐ ๖๓๑
๔๐-๔๙ ๔๖๖ ๔๗๔ ๙๔๐
๕๐-๕๙ ๒๙๔ ๒๙๑ ๕๘๕
๖๐-๖๙ ๒๑๒ ๒๔๖ ๔๕๘
๗๐-๗๙ ๗๑ ๙๙ ๑๗๐
๘๐-๘๙ ๒๕ ๔๔ ๖๙
๑๐ ๙๐ ขึ้นไป ๑๐
รวม ๒,๒๕๓ ๒,๒๕๒ ๔,๕๐๕

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอวาปีปทุม กันยายน  ๒๕๕๙

 ๔.สภาพสังคม

๔.๑ การศึกษา
   ๑. โรงเรียนประถมศึกษา   ๓  แห่ง
      - โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
      - โรงเรียนบ้านโคกแปะ
      - โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์   (โรงเรียนเอกชน)
   ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลาง
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ

๔.๒   สาธารณสุข              

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านทองหลาง จำนวน ๑    แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วย อสม. แต่ละหมู่บ้านเพื่อบริการขั้นมูลฐานของการรักษาพยาบาล
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  ๑๐๐

๔.๓ อาชญากรรม
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง ไม่มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง  ประชาชนในตำบล ได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

๔.๔ ยาเสพติด
   ปัญหายาเสพติดมีบ้างเล็กน้อย

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
   มีการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโอกาส ทุกเดือน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
๑.  ถนนลาดยาง (ทางหลวงแผ่นดิน ) ผ่าน ๒ สาย  คือ
   -  สายวาปีปทุม – มหาสารคาม
   -  สายวาปีปทุม – บรบือ
๒.  ถนนลาดยาง ๒  สาย  คือ
   - สายบ้านโคกสี – บ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม
   - สายบ้านทองหลาง – บ้านโคกแปะ

 • ถนนคอนกรีต                              ๗๒     สาย
 • ถนนลูกรัง                                   ๑๓      สาย
 • ถนนดิน                                      ๓๖      สาย
 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก              ๓      แห่ง
 • สะพานปูน                                     ๑      แห่ง

๕.๒ การไฟฟ้า
   ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง

๕.๓ การประปา
   ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

๕.๔ โทรศัพท์
   ประชาชนมีโทรศัพท์ใช้อย่างทั่วถึง

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
   การสื่อสารไปรษณีย์หรือการขนส่งทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๖.ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร
   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา   โดยมีการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว คือการ ปลูกข้าวโพด  ปลูกพืชผักสวนครัวขาย 

๖.๒ การประมง
   ประชาชนในพื้นที่นิยมเลี้ยงปลาไว้กินในครัวเรือน และแบ่งขายบ้างเล็กน้อย

๖.๓ การปศุสัตว์
   มีการไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ สุกร โคนม โคกระบือ และสัตว์อื่นๆ

๖.๔ การบริการ
   ในตำบลมีร้านอาหารให้บริการ ๑ ร้าน

๖.๕ การท่องเที่ยว
   ในเขตตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

๖.๖ อุตสาหกรรม
   ในตำบลจะมีอุตสาหกรรมในครัว ได้แก่

 • โรงหล่อเสาปูน อิฐบล็อก           ๑        แห่ง
 • โรงงานรับซื้อของเก่า                ๑        แห่ง
 • โรงงานทำขนมจีน                     ๑       แห่ง
 • โรงงานปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ           ๑       แห่ง
 • โรงงานผลิตน้ำดื่ม                     ๒       แห่ง

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- ร้านค้าชุมชน                              ๑๑          ร้าน
- ศูนย์ซื้อขายรถยนต์มือสอง             ๒         แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์                                ๓         แห่ง
- กลุ่มอาชีพ                                  ๑๑         กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์                           ๑๑         กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ                                   ๑๑         กลุ่ม

๖.๘ แรงงาน
   ภายในตำบลไม่มีปัญหาด้านแรงงาน ส่วนมากใช้แรงงานในครัวเรือน และรับจ้างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหารและจำหน่าย   เช่น วัว ควาย สุกร เป็ด ไก่  อาชีพเสริมรองลงมาจากาการทำนาก็มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง มันเทศ พืชผักอื่น ๆ และมีการอาชีพสานจ่อ ที่ใช้สำหรับเลี้ยงไหม เป็นอาชีพเสริม โดยมีการพัฒนาอาชีพจากการเกษตรมาตามลำดับ 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
   มีการใช้พื้นที่ในการทำ เช่น ทำนา เป็นส่วนมาก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็ปลูกข้าวโพด ,ถั่วลิสง,มันเทศ และพืชผักสวนครัวอย่างอื่น

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
   มีลำห้วยที่สำคัญ    ๓   สาย  คือ ลำห้วยฝาย – ป่ายูง ,ลำห้วยดงใหญ่ กุดใต้,ลำห้วยน้อยป่าโก
   ฝายเก็บกักน้ำ        ๘   แห่ง

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
   -  น้ำที่ใช้บริโภคในตำบลจะซื้อจากโรงานผลิตน้ำ
   - น้ำที่ใช้อุปโภคในตำบลจะใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา
   ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 
   วัดจำนวน    ๖    แห่ง ดังนี้

 • วัดโสภณประดิษฐ์
 • วัดทุ่งสว่าง
 • วัดบ้านทองหลาง
 • วัดบ้านโคกแปะ
 • วัดป่าบ้านทองหลาง
 • วัดป่าบ้านโคกแปะ

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี
   ประเพณีในตำบลมีดังนี้  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญข้าวกี่  บุญผะเหวด บุญเข้าพรรษา  บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
   ภาษาอีสาน เป็นภาษาประจำท้องถิ่น

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
   สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ หมอนขิด จ่อ

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑  น้ำ
   ประชาชนใช้น้ำจากธรรมชาติในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง จะใช้น้ำจาก ลำห้วยฝาย ลำห้วยป่ายูง ลำห้วยดงใหญ่ ลำห้วยกุดใต้,ลำห้วยน้อยป่าโก หนองรวม หนองบ่อแต้ หนองอีง่อง หนองฝาย  หนองโน

๙.๒  ป่าไม้
   มีป่าชุมชนโคกใหญ่ เป็นแหล่งรวมของต้นไม้นานาพันธุ์ รวมทั้งเห็ดป่า

๙.๓ ภูเขา
   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขา

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
   ทรัพยากรธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ดี

๑๐. ข้อมูลอื่น ๆ

๑๐.๑ จำนวนบุคลากร                    

จำนวนบุคลากรทั้งหมด                   ๓๐       คน
    สำนักปลัด อบต.                        ๑๓       คน
    กองการคลัง                                ๔       คน
    กองช่าง                                      ๓       คน
    กองการศึกษา                             ๗       คน
    กองสาธารณสุขฯ                         ๑       คน
    กองสวัสดิการสังคม                     ๒       คน

๑๐.๒ ระดับการศึกษาของบุคลากร

   ระดับประถมศึกษา                       -         คน
   ระดับมัธยมศึกษา                         ๓       คน
   ระดับอนุปริญญา                          ๑        คน
   ระดับปริญญาตรี                         ๑๗      คน
   ปริญญาโท                                  ๙       คน

 ๑๐.๓ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

-  เครื่องคอมพิวเตอร์                    จำนวน       ๒๓      เครื่อง
-  เครื่องถ่ายเอกสาร                     จำนวน          ๒      เครื่อง
-  เครื่องโทรศัพท์ / โทรสาร           จำนวน         ๒      เครื่อง
-  เครื่องพิมพ์ดีด                           จำนวน         ๒      เครื่อง
- รถจักรยานยนต์ และรถยนต์          จำนวน         ๒      คัน

 

Comments powered by CComment