อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

งานบริหารงานบุคคล

เขียนโดย Super User

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคค

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 (2)

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วให้กลับเข้ารับราชการ

Write comment (0 Comments)

ผลการดำเนินงาน

เขียนโดย Super User

 

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563

Write comment (0 Comments)

แผนการดำเนินงาน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

Write comment (0 Comments)