งานบริหารงานบุคคล

เขียนโดย Super User

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคค

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 (2)

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วให้กลับเข้ารับราชการ