อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กฎหมาย อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 590

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510

พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉับที่ 9) พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2548

Comments powered by CComment